22 May 2015

Санаторий в белоруссии с сердечно-сосуд.заболеваниями


БУГІЛЬ

СВІТЛАНА ЯРОСЛАВІВНА

 

кандидат економічних наук, доцент кафедри державних та місцевих фінансів, заступник завідувача кафедри

 

Наукові інтереси: оптимізація боргової політики держави; реалізація бюджетної політики органів місцевого самоврядування в контексті принципів ефективної бюджетної децентралізації, фінансової стійкості і безпеки.

 

Нагороди, відзнаки: відзначена Почесною грамотою ЛДФА за сумлінну працю та високий професіоналізм (2008 р.), Подякою Міністерства Фінансів України за сумлінну працю, високий професіоналізм, відповідальне ставлення до виконання службових обов'язків та з нагоди Дня незалежності України (2010 р), Грамотою Західного наукового центру НАН України і МОН України за особливі здобутки в науковій і науково-організаційній роботі та з нагоди професійного свята – Дня науки (2013 р.).

Закінчила Львівський державний аграрний університет, з присвоєнням кваліфікації „менеджер з правового забезпечення АПК” за спеціальністю „Менеджмент організацій”. Після закінчення університету була зарахована на денне відділення аспірантури ЛДАУ кафедри статистики і аналізу.

У 2006 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК на тему „Організаційно-економічний механізм розвитку агробізнесу на ринку продовольства”. У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри державних фінансів.

Підвищення кваліфікації: з 06.10.08 р. по 23.10.08 р. підвищувала кваліфікацію в Державній навчально-науковій установі „Академія фінансового управління”. За час навчання опрацювала такі теми: „Сучасні підходи до викладання фінансових дисциплін”, „Актуальні проблеми фінансової політики”. 12-14 березня 2013 р. Взяла участь у тренінгу в рамках проекту Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні „Гендерне бюджетування на місцевому рівні. За час навчання на тренінгу опрацювала такі теми: „Місце гендерних бюджетів в державному та місцевих бюджетах”, „Гендерний аналіз видатків бюджетів”, „Практичні та стратегічні гендерні потреби в бюджетах та програмах”, „Формування плану впровадження гендерних бюджетних ініціатив на місцевому рівні”. У вересні-жовтні 2014 р. проходила стажування в Управлінні фінансів м. Львова Департаменту фінансової політики Львівської міської ради. За час стажування опрацювала такі теми: „Реалізація політики органів міської влади щодо фінансового забезпечення економічного і соціального розвитку м. Львова”, „Складання проекту бюджету міста і забезпечення його виконання відповідно до вимог бюджетного законодавства”.

Дисципліни, які викладає: управління державним боргом; місцеві фінанси; місцеві фінанси і фіскальне адміністрування.

Наукові праці:

1.  Механізми забезпечення стійкості фінансової системи регіону [Текст] : [Монографія] / П.Ю. Буряк, І.З. Сторонянська, О.Р. Західна, С.Я. Бугіль, Н.В. Савчук, О.Я. Савчук  – Львів: Ліга-Прес, 2011. – 190 с.

2.    Фінансовий механізм охорони довкілля у процесі реалізації фінансової політики держави [Текст] : [Монографія] / М.В. Римар , П.Ю. Буряк, Р.С. Филипів , С.Я. Бугіль – Львів: Ліга-Прес, 2011. – 200 с.

3.    Бугіль С.Я. Фінансове забезпечення господарської діяльності суб’єктів господарювання і напрями його вдосконалення / С.М. Онисько , П.М. Марич , С.Я. Бугіль  та ін. // Організаційно-економічний механізм підвищення соціально-економічної ефективності функціонування АПК Західного регіону України [Текст] : [Монографія] / за ред. П.С. Березівського. – Львів, 2011. – С. 534-547.

4.    Міжнародні тенденції модернізації боргової політики / П.Ю. Буряк, С.Я. Бугіль // Фінансово-кредитний механізм соціально-економічного розвитку країни [Текст] : [Монографія] / За заг. ред. д.е.н., профессора Коровіної З.П., к.е.н., доц. Храпкіної В.В.; Макіївський економ.-гуманіт. ін.-т. – Донецьк: Видавець Дмитренко Л. Р., 2013. – С. 17-22.

5.    Шляхи оптимізації боргової політики держави в умовах інтегрованого ринку / П.Ю. Буряк, С.Я. Бугіль // „Економічна безпека в умовах глобалізації світової економікиˮ [Текст] : [колективна Е45 монографія у 2 т.]. − Дніпропетровськ: „ФОП Дробязко С.І.”, 2014. – Т.1. − С. 25–35.

 

6.    Бюджетний механізм формування і використання фінансових ресурсів регіону [Текст] : [Монографія] / П.Ю. Буряк, С.Я. Бугіль, О.М. Піхоцька, Б.П. Ярема, Н.В. Савчук та ін. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 368 с.

7.Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / колектив авторів [заг. редакція Ф.О. Ярошенка]. – К. : Зовнішня торгівля ; УДУФМТ, 2010. – 592 с.

8.Управління державним бюджетом України : підручник / колектив авторів [заг. редакція М.Я. Азарова]. – К. : Міністерство фінансів України, 2010. – 816 с.

9.Фінанси: курс для фінансиста / колектив авторів: Буряк П.Ю., Жихор О.Б., Бугіль С.Я. та ін. // Підручник / За ред. П.Ю. Буряка та О.Б. Жихор. – К.: „Хай-тек Пресˮ, 2010. – 528 с.

10. Мікроекономіка: Підручник / за заг.ред. проф. Буряка П.Ю. та Гупала О.Г. (авторський колектив: Буряк П.Ю., Гупало О.Г., Дудяк Р.П., Дулюк В.Г., Липчук Н.В., Бугіль С.Я., Пікулик О.І., Стасюк І.В., Балагурак У.Д., Ковтун Л.П.) . − К.: „Хай-Тек Пресˮ, 2012. – 560 с.

11. Макроекономіка: Навчальний посібник (колектив авторів: Буряк П.Ю., Гупало О.Г., Дулюк В.Г., Пікулик О.І., Дудяк Р.П., Лисюк О.В., Орловська О.В., Бугіль С.Я., Балагурак У.Д., Ковтун Л.П.) / за заг. ред. проф. Буряка П.Ю. та Гупала О.Г. – 3-тє вид-ня, перероб. та доповн. − К.: „Хай-Тек Пресˮ, 2013. – 560 с.

12. Організація біржової діяльності. Основи теорії і практикум: Навчальний посібник. / Дудяк Р.П., Бугіль С.Я. – [2-ге вид., доп.] – Л: В-цтво „Магноліяˮ. – 2014. – 360 с.

13. Маркетинг: основи теорії і практики / Липчук В.В., Дудяк Р.П., Бугіль С.Я.// Навч. посіб. 3-ге вид. / За заг. редак. В.В. Липчука. – Львів: „Магнолія-плюсˮ, 2014. – 290 с.

14. Казначейська система: Навч. посіб. / П.Ю. Буряк, У.З. Ватаманюк-Зелінська, С.Я. Бугіль, М.В. Кирилів , Н.В. Шевчук, Ю.О. Голинський // – Львів : РВВ НЛТУ, 2014. – 250 с.

15. Управління комунальною власністю територіальних громад / П.Ю. Буряк, С.Я. Бугіль // Науково-технічне та організаційно-економічне сприяння реформам у будівництві і житлово-комунальному господарстві : матеріали ІІІ Міжнародної конференції (м. Макіївка, 12-13 квітня 2012 р.). – С. 177-179.

16. Новації в системі оподаткування підприємств та їх вплив на формування доходів місцевих бюджетів. / П.Ю. Буряк, С.Я. Бугіль // Збірник тез наукових робіт науково-практичної конференції (м. Одеса, 16-17 березня 2012р.) – Одеса: у 2-х частинах. – О.: „Центр економічних досліджень та розвиткуˮ, 2012. Ч.ІІ. − С. 50-52.

17. Бугіль С.Я. Інноваційні вектори реалізації пенсійної реформи в Україні / С.Я. Бугіль, Н.В. Шевчук // Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації : матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (м. Київ, 27-29 жовтня 2012 р.) / Всеукраїнське громадське об’єднання „Нова освітаˮ – Київ : 2012. – С. 22-24.

18. Бугіль С.Я. Міжнародні тенденції модернізації боргової політики / С.Я. Бугіль // збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країниˮ / ред. кол. Веретенников В.І. та ін. ‒ Макіївка : МЕГІ. ‒ 2013. ‒ С. 9-10.

19. Оцінка результативності оподаткування споживання в Україні / Н.В. Савчук, О.Я. Савчук, С.Я. Бугіль // Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі: Збірник наукових праць VIII Міжнародного симпозіуму Україна – Україна – Туреччина 12-14 червня 2013 р. / відпов. ред. Т.І. Рибак. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. І.Пулюя, 2013. – С. 542-548.

20. Бугіль С.Я. Світовий досвід використання фіскальних інструментів стимулювання інноваційної діяльності в сучасних умовах / С.Я. Бугіль // Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції „Національна економіка: наукові підходи та освітні пріоритетиˮ : 18 квітня 2013 р. – Чортків : ФО-П Атаманчук А.В.; 2013. − С. 151-153.

21. Бугіль С.Я. Державна підтримка малого та середнього підприємництва в країнах Європейського Союзу / С.Я. Бугіль // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Фінансові механізми активізації підприємництва в Україні”. – Львів: ЛДФА, 2013. − С. 12-14.

22. Бугіль С.Я. Модернізація податкової політики України: вплив на покращення бізнес-клімату та наповнення бюджетів усіх рівнів /  С.Я. Бугіль // Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції „Прогнозування соціально-економічного розвитку національної економікиˮ (м. Одеса, 24-25 січня 2014 р.) − Одеса: „Центр економічних досліджень та розвиткуˮ, 2014., Ч.ІІІ. − С. 65-68.

23. Бугіль С.Я. Децентралізації управління бюджетними системами: зарубіжний досвід та перспективи для України / С.Я. Бугіль // Роль і місце регіональної інноваційної політики в розвитку економічної системи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 28 лютого 2014 р.). – У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: НО „Перспективаˮ, 2014. – Ч. 2. – С. 84-86.

24. Бугіль С.Я. Бюджетна підтримка сільськогосподарського виробництва: проблеми та перспективи / С.Я. Бугіль // Світова економіка ХХІ століття: фактори впливу на стан і розвиток економічних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 28 лютого 2014 року) / ГО „Львівська економічна фундаціяˮ. У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2014. – Ч. 2. – С. 7-8.

25. Бугіль С.Я. Бюджетно-податкові механізми активізації малого бізнесу в Україні / С.Я. Бугіль // Матеріали круглого столу Бюджетно-податкове стимулювання підприємницької діяльності в умовах інтегрованого ринку, (м. Львів 15 травня 2014 р.) – Львів: ЛДФА, 2014. – С. 13-18.

26. Бугиль С.Я. Бюджетная политика органов местного самоуправления в условиях трансформации системы местных финансов Украины / С.Я. Бугиль // Сборник тезисов докладов на III Международной научно-практической конференции „Институциональные основы функционирования экономики в условиях трансформацииˮ : 23 мая 2014 г. в г. Нюрнберг, Германия.

27. Bugil S.J. Fiscal decentralization as the direction of local government reform in the context of integration Ukraine in the European Union / S.J. Bugil / Wirtschaft und management: Theorie und Praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel.Vol. 2 – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. – S. 230-235.

28. Bugil S.J. Strategic portfolio standards practice management debt / S.J. Bugil / Modern problems of regional development : Collection of scientific articles. Vol. 2 – Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, Bulgaria, 2014. – S. 10-13.

29. Bugil S.J. Intermunicipal agreements as a way to reduce local budget deficits / S.J. Bugil / Problems of social and and economic development of business: Collection of scientific articles. Vol.2 – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014. – S. 245-251.

30. Bugil S.J. Methodological approaches to formation and assessment of the current financial stability of border areas budget / S.J. Bugil / Wirtschaft und Management: Probleme der wissenschaf und praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. Vol. 2 – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. – S. 213-217.

САВЧУК

НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

кандидат економічних наук, доцент кафедри державних та місцевих фінансів, заступник завідувача кафедри з наукової роботи

 

Наукові інтереси: бюджетно-податкові механізми активізації підприємництва та стимулювання інноваційної активності;

бюджетно-податкові механізми формування і використання фінансових ресурсів регіону.

 

 

Нагороди, відзнаки: відзначена Подякою Міністерства Фінансів України за сумлінну працю, високий професіоналізм, відповідальне ставлення до виконання службових обов'язків (2008 р),  Грамотою Львівської державної фінансової академії за значний доробок у розвиток наукової роботи академії та з нагоди Днів науки (2014р.)


Освіта вища, закінчила у 2003 р. Український державний лісотехнічний університет за спеціальністю „Облік і аудитˮ.

У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит на тему „Фінансово – економічний механізм екологізації виробничої діяльності”.

Підвищення кваліфікації: у 2010 р. підвищувала кваліфікацію у ДПІ Шевченківського району м. Львова. За час стажування були опрацьовані такі теми: Питання оподаткування і нормативного регулювання господарської діяльності платників, Реєстрація фізичних осіб – платників податків та інші. У 2014 р. стажувалася на кафедрі фундаментальної, природничої та загальноекономічної підготовки Інституту управління природними ресурсами вищого навчального закладу Університет економіки та права Крок , де взяла участь у науковому семінарі на тему Глобалізація ринку освітніх послуг, активізація міжнародної наукової співпраці, розширення ринку інноваційних послуг здійснює сприятливу дію на розвиток усіх ВНЗ.

Дисципліни, які викладає: податковий менеджмент, податковий контроль.

Наукові праці:

1.     Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / колектив авторів [заг. редакція Ф.О. Ярошенка]. – К. : Зовнішня торгівля ; УДУФМТ, 2010. – 592 с.

2.     Механізми забезпечення стійкості фінансової системи регіону: монографія / Буряк П.Ю., Сторонянська І.З., Західна О.Р., Бугіль С.Я., Савчук Н.В., Савчук О.Я. – Львів: Ліга-Прес − 2011, − 190 с.

3.     Удосконалення міжбюджетних відносин у контексті принципів бюджетної децентралізації в Україні / Західна О.Р., Савчук Н.В. // Науковий вісник НЛТУ України : Збірник науково-технічних праць. Львів : РВВ НЛТУ. – 2012 – Вип.22,7 – С. 188-196.

4.      Савчук Н.В. Податкова політика в системі регулювання соціально-економічного розвитку держави / Савчук Н.В., Сало Л.К. // Науковий вісник НЛТУ України : Збірник науково-технічних праць. Львів : РВВ НЛТУ. – 2012 – Вип.22,4 – С. 290-293.

5.     Савчук Н.В. Пути совершенствования механизма администрирования налога на добавленню стоимость в Украине / О.Я. Савчук, Н.В. Савчук, Л.К. Сало // Журнал Экономика и предпринимательство. – 2013. − №11 (40). – С. 202-206.

6.     Податковий менеджмент : Підручник / [ Ярема Б.П., Маринець В.П., Савчук Н.В., Шевчук О.М., Буряк О.П., Филипів Р.С.] – Львів: „Магнолія 2006ˮ, 2013. – 352 с.

7. Бюджетний механізм формування і використання фінансових ресурсів регіону [Текст] : [Монографія] / П.Ю. Буряк, С.Я. Бугіль, О.М. Піхоцька, Б.П. Ярема, Н.В. Савчук та ін. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 368 с.

8.     Перспективи реформування місцевих податків в Україні / О.П. Буряк, Н.В. Савчук // Науково-практичний журнал Регіональна економіка. – 2014. − №4. – С. 180-186.

9.     Савчук Н.В. Аналіз впливу податкової політики держави на поведінку економічних агентів / Н.В. Савчук, Г.Г. Свірська // Науковий журнал Економічний форум Луцького НТУ. – №3/2014. – С. 275 – 282.

10. Савчук Н.В. Аналітична оцінка результативності оподаткування малого бізнесу в Україні / Н.В. Савчук, О.Р. Західна, О.Я Савчук / Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону. Збірник наукових праць. Випуск ХІV – Рівне: НУВГП, − 2014. – С.

11. Савчук Н.В. Аналітична оцінка ролі ПДВ в системі підвищення ефективності оподаткування / Н.В. Савчук, О.Я. Савчук // Науковий журнал Економічний форум Луцького НТУ. – 2014. – № /2014.

12. Савчук Н.В. Податкове стимулювання підприємницької діяльності в Україні / Бюджетно-податкове стимулювання підприємницької діяльності в умовах інтегрованого ринку : матеріали Круглого столу за участю студентів наукового гуртка Скарбник кафедри державних та місцевих фінансів ЛДФА,. – 15 травня 2014р. – Львів : ЛДФА, 2014. – С. 24-27.

13.  Савчук Н.В. Оцінка фіскальної ефективності результатів зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах / Н.В. Савчук, О. Шевчук, І. Пасінович // Актуальні проблеми та управління сучасної України: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 16-17 травня 2014 р.) За заг. ред.: М.М. Палінчак, В.П. Приходько − Ужгород: Видавничий дім Гельветика, 2014. − С. 281-284.

 

ВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКА

УЛЯНА ЗЕНОВІЇВНА

 

кандидат економічних наук, доцент кафедри державних та місцевих фінансів, заступник завідувача кафедри з виховної роботи

 

Наукові інтереси: оптимізація промислового розвитку держави шляхом формування інтеграційно орієнтованого підприємницького середовища; удосконалення бюджетної політики органів місцевого самоврядування за рахунок стимулювання підприємницьких процесів у регіоні.

Закінчила Львівський державний лісотехнічний університет, з присвоєнням кваліфікації „економіста бухгалтерського обліку і аудиту” за спеціальністю „Облік і аудит”. Після закінчення університету була зарахована до аспірантури УкрДЛТУ кафедри бухгалтерського обліку та аудиту.

У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища
на тему „Еколого-економічні засади управління інноваційною діяльністю підприємств (на прикладі Львівської області) ”.

Підвищення кваліфікації: з 16.03.09 р. по 24.04.09 р. підвищувала кваліфікацію в відділі фінансів Сихівського району Управління фінансів Департаменту фінансової політики Львівської міської ради. За час стажування опрацювала практичні матеріали з питань складання розпису доходів і видатків, формування дохідної частини місцевих бюджетів, складання фінансової звітності про виконання бюджету.

У вересні-жовтні 2014 р. проходила стажування в Управлінні фінансів м. Львова Департаменту фінансової політики Львівської міської ради. За час стажування опрацювала теми, пов’язані з аналізом та оцінкою складу і структури доходів та видатків бюджету, порядком складання проекту місцевого бюджету і процесом його виконання.

Дисципліни, які викладає: казначейська система, макрофінансове бюджетування.

Наукові праці:

1.    Бюджетний механізм формування і використання фінансових ресурсів регіону [Текст] : [Монографія] / П.Ю. Буряк, С.Я. Бугіль, О.М. Піхоцька, Б.П. Ярема, Н.В. Савчук та ін. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 368 с.

2.    Римар М.В., Ватаманюк-Зелінська У.З. Інтеграційні процеси у підприємництві: монографія / М.В. Римар, У.З. Ватаманюк-Зелінська. – Львів : РВВ НЛТУ, 2013. – 188 с.

3.    Ватаманюк-Зелінська У.З. Підряд як форма інтеграційної взаємодії підприємств великого та малого бізнесу : монографія ; заг. ред. Купрієнко С.В. – Одеса : Купрієнко С.В., 2012. – 145 с.

4.    Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / колектив авторів [заг. редакція Ф.О. Ярошенка]. – К. : Зовнішня торгівля ; УДУФМТ, 2010. – 592 с.

5.    Управління державним бюджетом України : підручник / колектив авторів [заг. редакція М.Я. Азарова]. – К. : Міністерство фінансів України, 2010. – 816 с.

6.    Буряк П.Ю. Казначейська система: Навч. посіб. / П.Ю. Буряк, У.З. Ватаманюк-Зелінська, С.Я. Бугіль, М.В. Кирилів , Н.В. Шевчук, Ю.О. Голинський // – Львів : РВВ НЛТУ, 2014. – 250 с.

7.    Ватаманюк-Зелінська У.З. Макрофінансове бюджетування: Навч. посіб. / У.З. Ватаманюк-Зелінська, О.Р. Західна // – Львів: ЛДФА, 2011. – 62 с.

8.    Функціонування транснаціональних об’єднань та способи їх інтеграційної взаємодії [Текст] / П.Ю. Буряк, У.З. Ватаманюк-Зелінська // Регіональна бізнес-економіка та управління. – Вінниця, 2012. – №3. – С. 3-9.

9.    Ватаманюк-Зелінська У.З. Вплив бюджетного фінансування на розвиток підприємництва / У.З. Ватаманюк-Зелінська // Економічний форум. – 2013. – №3. – С. 161-165.

10.             Ватаманюк-Зелінська У.З. Передумови інтеграції промислових підприємств до регіональних і національних ринків / У.З. Ватаманюк-Зелінська // Економічний простір . − 2013. − № 78. − С. 65-75.

11.             Буряк П.Ю. Фінансування програм розвитку підприємництва як засіб підвищення бюджетного потенціалу регіону / П.Ю. Буряк, У.З. Ватаманюк-Зелінська // Вісник Львівської державної фінансової академії / голов. ред. Буряк П.Ю. – Львів: ЛДФА, 2013. – №24. – С. 13-20.

12.             Ватаманюк-Зелінська У.З. Застосування депозитарних розписок як ефективного способу публічного розміщення акцій промислових підприємств корпоративного сектора / У.З. Ватаманюк-Зелінська // Економіст №3 (329), 2014. − С. 33-37.

13.             Аналітична оцінка ролі Державної казначейської служби України у реалізації заходів впливу за порушення бюджетного законодавства / П.Ю. Буряк, У.З. Ватаманюк-Зелінська // Вісник ЧТЕІ. − Випуск ІІІ, 2014. − С. 18-23.

14.             Ватаманюк-Зелінська У.З. Формування підприємницького середовища для розвитку інтеграційних процесів / У.З. Ватаманюк-Зелінська // Економічний дискурс : міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (м. Камянець-Подільський) / відпов. ред. Н.В. Семенишена. – Тернопіль : Крок, 2014. – С. 49-50.

15.             Ватаманюк-Зелінська У.З. Характерні ознаки процесу залучення іноземних інвестицій ефективності підприємницького потенціалу регіону / П.Ю. Буряк, У.З. Ватаманюк-Зелінська // Економічне зростання національного господарства: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 14-15 червня 2013 р.) / ГО-Центр досліджень та розвитку. – О.: ЦЕДР, 2013. − С. 103-104 р.

16.             Римар М.В. Можливість визначення переваг інтеграційної взаємодії підприємств із використанням індикативних показників оцінки підприємницького середовища [Текст] / М.В. Римар, У.З. Ватаманюк-Зелінська // Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації : матеріали V міжнародної науково-практичної конференції / Наук. Ред. В.Ф. Мартинюк. – Тернопіль, 25 квітня 2013 р. – Тернопіль: Вектор, 2013. − С. 50-53.

ЯРЕМА БОГДАНА ПАВЛІВНА

кандидат економічних наук, доцент кафедри державних та місцевих фінансів, проректор з навчально-організаційної та фінансово-господарської роботи

Наукові інтереси: концептуальні засади теорії і практики бюджетної та податкової політики України.

 

Нагороди, відзнаки:

Нагороджена Почесною грамотою МФУ за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відповідальне ставлення до виконання службових обов’язків та з нагоди 55-річчя від дня народження (2010 р.).

Закінчила Тернопільський фінансово-економічний інститут, з присвоєнням кваліфікації „економіст” за спеціальністю Фінанси та кредит”. З 1973 по 1996 р. працювала в Львівському обласному фінансовому управлінні, з 1996 по 1998 р. – в Управлінні державного казначейства у Львівській області. У 1999 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК на темуРозвиток соціальної сфери села”.

Підвищення кваліфікації: з 15.09.2009 по 15.10.2009р. проходила стажування в державній податковій інспекції у м. Львові. За час стажування опрацювала практичні матеріали з питань нарахування та перерахування в бюджет податку на додану вартість, податку на прибуток, податку з доходів фізичних осіб, плати за землю, ресурсних платежів, місцевих податків і зборів, застосування спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого підприємництва.

У 2010 р. проходила стажування в Головному фінансовому управлінні Львівської облдержадміністрації.

Дисципліни, які викладає: податкова система.

Наукові праці:

1.    Бюджетний механізм формування і використання фінансових ресурсів регіону [Текст] : [Монографія] / П.Ю. Буряк, С.Я. Бугіль, О.М. Піхоцька, Б.П. Ярема, Н.В. Савчук та ін. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 368 с.

2.    Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / колектив авторів [заг. редакція Ф.О. Ярошенка]. – К. : Зовнішня торгівля ; УДУФМТ, 2010. – 592 с.

3.    Податковий менеджмент : Підручник / Б.П. Ярема, В.П. Маринець, Н.В. Савчук, О.М. Шевчук, О.П. Буряк, Р.С. Филипів – Львів: Магнолія, 2013. – 352 с.

4.    Податковий менеджмент: Навчальний посібник / Ярема Б.П., Маринець В.П // – Львів: Магнолія. – 2009. – 224 с.

5.    Податкова система: збірник задач і тести: Навчальний посібник / Ярема Б.П., Маринець В.П. – [2-ге видання, перероблене і доповнене] – Львів: Магнолія – 2009. – 275 с.

6.    Податковий менеджмент : Навчальний посібник / П.Ю. Буряк, Н.В. Савчук, Б.П. Ярема, В.П. Маринець, Р.С. Филипів, О.М. Шевчук // – ЛДФА, Львів: ВТЗНВ, 2011. – 220 с.

7.    Податкова система: Збірник тестових завдань / Б.П. Ярема, Я.Р. Ярема, В.П. Маринець – Львів, 2011. – 132 с

8.    Фінансова безпека суб’єктів підприємництва в контексті економічної безпеки: [колективна Е45 монографія у 2т.] / Ярема Б.П., Остафій М.М. – Дніпропетровськ, 2014. – Т.2. – C. 292–299.

9.    Державна підтримка підприємництва в контексті оцінки джерел фінансування / Ярема Б.П., Остафій М.М. // Вісник Одеського національного університету. – Одеса, 2014. – Т.19.Випуск 2. – С. 237–240.

10.             Економічні парадигми розвитку підприємницького потенціалу регіону / Ярема Б.П., Остафій М.М. // Вісник Херсонського державного університету. – Херсон, 2014. – Випуск 8. – С. 165.

11.             Напрями розвитку податкового потенціалу регіону / Б.П. Ярема, Я.Р. Ярема, В.П. Маринець. – Вісник ЛДФА Економічні науки. – №24 . – 2014.

12.             Окремі аспекти державної підтримки стимулювання розвитку інноваційної діяльності в Україні / Ярема Б.П., Остафій М.М // Матеріали XII Міжнародної науково – практичної конференції молодих науковців Сучасні моделі, концепції і стратегії інноваційного розвитку країн світу та України (23 березня 2012 р.) – К.: УДУФМТ, 2012. – С. 189–191.

13.             Податкове стимулювання малого та середнього підприємництва в Україні / Ярема Б.П. // Матеріали круглого столу Бюджетно-податкове стимулювання підприємницької діяльності в умовах інтегрованого ринку (15 травня 2014 р.) – Львів: ЛДФА, 2014. – С. 18-20.

 

ПІХОЦЬКА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

кандидат економічних наук, доцент кафедри державних та місцевих фінансів, декан фінансового факультету

Наукові інтереси: теоретико-методологічні засади формування бюджетної політики України, зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування.

 

Нагороди, відзнаки:

Подяка Прем’єр Міністра України (2007 р.); Почесна грамота Львівської обласної ради (2007 р.); Почесна грамота МФУ (2010 р.), Почесна грамота облдержадміністрації (2013 р.).

Закінчила Тернопільський фінансово-економічний інститут, з присвоєнням кваліфікації економіст за спеціальністю Фінанси і кредит. З 1986 по 1990 р. працювала у фінансових органах, з 1990 по 1996 р. – в органах Державної податкової служби м. Львова. У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит на тему Формування і розвиток системи місцевих податків та зборів в Україні.

Підвищення кваліфікації: з 26.10.2009 р. по 26.11.2009 р. проходила стажування в головному фінансовому управлінні Львівської обласної державної адміністрації. За час стажування опрацювала практичні матеріали з питань формування та виконання обласного бюджету, особливостей фінансування галузей соціально-культурної сфери та соціального захисту.

Дисципліни, які викладає: бюджетна система.

Наукові праці:

1. Бюджетний механізм формування і використання фінансових ресурсів регіону [Текст] : [Монографія] / П.Ю. Буряк, С.Я. Бугіль, О.М. Піхоцька, Б.П. Ярема, Н.В. Савчук та ін. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 368 с.

2. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / колектив авторів [заг. редакція Ф.О. Ярошенка]. – К. : Зовнішня торгівля ; УДУФМТ, 2010. – 592 с.

3. Аналіз ефективності використання видатків місцевих бюджетів / О.М. Піхоцька, О.Р. Західна // Вісник Львівської державної фінансової академії / Головний редактор Буряк П.Ю. – Львів: ЛДФА, 2015.

4. Формування власних доходів бюджетів місцевого самоврядування в умовах бюджетно-податкової реформи / О.М. Піхоцька // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (7-8 листопада) – Львів: ЛДФА, 2013. – С. 55-57.

 

 

 

 

 

 

 

МАРИНЕЦЬ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

 

старший викладач кафедри державних та місцевих фінансів,

завідувач виробничої практики

 

Наукові інтереси: дослідження ефективності чинної податкової системи України, вдосконалення методики адміністрування податків та платежів в умовах реформування податкової системи України.

 

Нагороди, відзнаки: Почесні грамоти Міністерства фінансів України (1997 р., 2008 р.), Почесна грамота Державної податкової адміністрації України (1997 р.), Ради профспілки працівників фінансово-банківських установ Львівської області (2007 р.).

Закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут, з присвоєнням кваліфікації економіст за спеціальністю Фінанси та кредит. З 1982 по 1987 р. працював в Львівському облфінвідділі на посаді державного ревізора-інспектора. З 1987 по 1989 р. – заступник начальника фінансового відділу Ленінського (Галицького) району м. Львова – начальник відділу державних доходів.

Підвищення кваліфікації: у вересні-жовтні 2009 р. підвищував кваліфікацію в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів ДПС України за напрямами: Адміністрування податку на прибуток, Адміністрування податку на додану вартість, Оподаткування доходів фізичних осіб, Аудит юридичних осіб.

Дисципліни, які викладає: податкова система, податковий менеджмент.

Наукові праці:

1.  Бюджетний механізм формування і використання фінансових ресурсів регіону [Текст] : [Монографія] / П.Ю. Буряк, С.Я. Бугіль, О.М. Піхоцька, Б.П. Ярема, Н.В. Савчук та ін. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 368 с.

2.  Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / колектив авторів [заг. редакція Ф.О. Ярошенка]. – К. : Зовнішня торгівля ; УДУФМТ, 2010. – 592 с.

3.Податковий менеджмент : Підручник / Б.П. Ярема, В.П. Маринець, Н.В. Савчук, О.М. Шевчук, О.П. Буряк, Р.С. Филипів – Львів: Магнолія, 2013. – 352 с.

4.Податковий менеджмент: Навчальний посібник / Ярема Б.П., Маринець В.П // – Львів: Магнолія. – 2009. – 224 с.

5.Податкова система: збірник задач і тести: Навчальний посібник / Ярема Б.П., Маринець В.П. – [2-ге видання, перероблене і доповнене] – Львів: Магнолія – 2009. – 275 с.

6.Податковий менеджмент : Навчальний посібник / П.Ю. Буряк, Н.В. Савчук, Б.П. Ярема, В.П. Маринець, Р.С. Филипів, О.М. Шевчук // – ЛДФА, Львів: ВТЗНВ, 2011. – 220 с.

7.Податкова система: Збірник тестових завдань / Б.П. Ярема, Я.Р. Ярема, В.П. Маринець – Львів, 2011. – 132 с.

8.Напрями розвитку податкового потенціалу регіону / Б.П. Ярема, Я.Р. Ярема, В.П. Маринець. – Вісник ЛДФА Економічні науки. – №24 . – 2014.

 

 

 

 

ЗАХІДНА ОКСАНА РОМАНІВНА

кандидат економічних наук, доцент кафедри державних та місцевих фінансів

 

Наукові інтереси: проблеми місцевих фінансів в умовах самоврядування.

 

У 2000 р. Закінчила Тернопільську академію народного господарства, з присвоєнням кваліфікації „Економіст” за спеціальністю „Фінанси і кредит”.

У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит на тему „Механізми забезпечення стійкості фінансової системи регіону”.

Підвищення кваліфікації: У січні-лютому 2014 р. проходила стажування в Управлінні фінансів м. Львова Департаменту фінансової політики Львівської міської ради. За час стажування опрацювала такі теми: „Реалізація політики органів міської влади щодо фінансового забезпечення економічного і соціального розвитку м. Львова”, „Складання проекту бюджету міста і забезпечення його виконання відповідно до вимог бюджетного законодавства”.

Дисципліни, які викладає: бюджетна система, кошторисне планування в бюджетних установах.

Наукові праці:

1.  Механізми забезпечення стійкості фінансової системи регіону [Текст] : [Монографія] / П.Ю. Буряк, І.З. Сторонянська, О.Р. Західна, С.Я. Бугіль, Н.В. Савчук, О.Я. Савчук  – Львів: Ліга-Прес, 2011. – 190 с.

2.  Західна О.Р. Удосконалення міжбюджетних відносин у контексті принципів бюджетної децентралізації в Україні / О.Р. Західна, Н.В. Савчук // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково – технічних праць. – 2012. – випуск 22.7. – С. 188 – 196.

3.   Західна О.Р. Забезпеченість міського бюджету міста Львова власними фінансовими ресурсами / О.Р. Західна, І.І. Романишин // Сталий розвиток економіки : Всеукраїнський науково – виробничий журнал. – 2012 [16]. – № 6. – С. 139 – 145.

4.  Західна О.Р. Організація системи контролю за дотриманням бюджетного законодавства України в умовах реформування / О.Р. Західна, Н.В. Шевчук // Економічний простір : збірник наукових праць. – № 68. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2012. – С. 127 – 137.

5.  Західна О.Р. Аналіз міжбюджетнихтрансфертів міського бюджету м. Львова / О.Р. Західна // Економіка Фінанси Право : щомісячний інформаційно – аналітичний журнал. – 2013. – № 3/1. – С.49–53.

6.Zahidna O.R. Пути совершенствования управления финансовыми ресурсами местных бюджетов / Institutionelle Grundlagen für die Funktionierung der Ökonomik unter den Bedingungen der Transformation: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. Vol.2-Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – C207–209.

8. Західна О.Р., Савчук Н.В. Аналіз фінансування закладів шкільної освіти м. Львова у розрізі поточного та капітального бюджетування / Економіка. Фінанси. Право.  : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. – Київ : Академія муніципального управління, 2014. – № 4/1. – С. 28–32.

9. Західна О.Р. Визначення потенціалу інвестиційних проектів та конкурентних переваг регіону на основі ефекту мультиплікації / О.Р. Західна, Х.О. Патицька // Ефективна економіка. – Дніпропетровськ : ДДАЕУ, 2014. – № 8.

 

ЯРЕМА ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧ

 

кандидат економічних наук, доцент кафедри державних та місцевих фінансів

 

Наукові інтереси: актуальні питання адміністрування податків та зборів, напрями розвитку підприємств АПК.

 

Нагороди, відзнаки: нагороджений грамотою ЛДФА за активну участь та здобутки у науково – педагогічній та виховній роботі, сумлінне виконання службових обов’язків та з нагоди Дня працівників освіти. (2012 р.)

Закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка, з присвоєнням кваліфікації „економіст” за спеціальністю "Облік і аудит”.

У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 − економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему „Механізми державної підтримки сільськогосподарських підприємств”.

Підвищення кваліфікації: у 2009 році підвищував кваліфікацію в Державній податковій інспекції у м. Львові.

Дисципліни, які викладає: податкова система.

Наукові праці:

1.     Формування економічної безпеки конкурентного потенціалу підприємств АПК [Текст] : [Монографія] / Я.Р. Ярема – Луганськ: „Ноулідж", 2011. – 220 с.

2.     Безпека розвитку кадрового потенціалу підприємств [Текст] : [Монографія] / О.Ю. Родіонова, Д.В. Солоха, В.В. Колеснікова, І.М. Манько, Я.Р. Ярема – Луганськ: „Ноулідж", 2011. – 224 с.

3.     Формування системи організаційно-аналітичної підтримки розвитку безпеки потенціалу підприємств [Текст] : [Монографія] / Д.В. Солоха, О.Ю. Родіонова, Я.Р. Ярема, П.І. Мирошниченко, О.В. Онікієнко, І.М. Манько – Луганськ: „Ноулідж", 2012. – 198 с.

4.     Систематизація теоретико – методичних основ формування механізму ефективного управління промисловим підприємством в умовах ринкового конкурентного оточення [Текст] : [Монографія] / Я.Р. Ярема – Донецьк: ФОП Дмитренко, 2013. – 254 с.

7.Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / колектив авторів [заг. редакція Ф.О. Ярошенка]. – К. : Зовнішня торгівля ; УДУФМТ, 2010. – 592 с.

5.     Податковий менеджмент : Підручник / Б.П. Ярема, В.П. Маринець, Я.Р. Ярема, Н.В. Савчук, О.М. Шевчук, О.П. Буряк, Р.С. Филипів – Львів: Магнолія, 2013. – 352 с.

6.     Напрями розвитку податкового потенціалу регіону / Б.П. Ярема, Я.Р. Ярема, В.П. Маринець. – Вісник ЛДФА Економічні науки. – №24 . – 2014.

7.     Аналіз методичних підходів до оцінки виробничо-інвестиційного потенціалу підприємств / Я.Р. Ярема // Вісник Луганського Національного аграрного університету. – Луганськ: ЛНАУ, 2012.

8.     Організаційне забезпечення формування екологічного потенціалу підприємств / О.Ю. Родіонова, Я.Р. Ярема, Ю.О. Свінороєв // Організаційно-економічні та правові проблеми розвитку сільського господарства та сільських територій: Збірник наукових праць – Львів: НВФ ТзОВ Українські технології, 2012.

9.     Состояние финансово-хозяйственного потенциала деятельности предприятий рыбного хозяйства Украины / Л.М. Березина, Е.В. Оникиенко, А.В. Себко, Я.Р. Ярема // Вісник Полтавської державної академії – Полтава: ПДАА, 2013.

10. Підхід до оцінки рівня економічної безпеки потенціалу підприємств / Л.В. Куделя, А.Х. Муксін, Н.А. Хусейн, Я.Р. Ярема // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля – № 16 (ІІ) (205), 2013.

11. Проблеми формування і розвитку кадрового та інноваційного потенціалу аграрних підприємств / О.М. Чаусовський, М.М. Шутов, Я.Р. Ярема, В.Б. Родченко // Збірник наукових праць. Черкаського державного технічного університету. – Вип. 36 – Черкаси: ЧДТУ, 2013.

12. Дослідження чинників впливу на розвиток потенціалу підприємств / Я.Р. Ярема // Збірник наукових праць ДонДУУ: Механізми підвищення ефективності управління функціонуванням економіки: Серія "Економіка. – Т IX, вип. 106 – Донецьк: ДонДУУ, 2013.

13. Складові елементи формування фінансового потенціалу підприємства / Я.Р. Ярема // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля – № 18 (207), 2014.

14.     Методы оценки эффективности управления финансово-хозяйственным потенциалом деятельности предприятий рыбного хозяйства / А.В. Олейник, М.А. Рибак, А.Х. Мухсін, Я.Р. Ярема // Вісник Луганського НАУ – Луганськ: Елтон 2, 2014.

 

 

ШЕВЧУК

ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА

 

кандидат економічних наук, доцент кафедри державних та місцевих фінансів, керівник студентського наукового гуртка  „Скарбникˮ

 

Наукові інтереси: теоретико-методологічні засади формування податкової політики як дієвого інструмента впливу на соціально-економічний розвиток країни, розвиток місцевих податків і зборів.

Закінчила Український державний лісотехнічний університет, з присвоєнням кваліфікації „економіст бухгалтерського обліку і аудитуˮ за спеціальністю „Облік і аудит. Після закінчення університету зарахована здобувачем кафедри обліку, аудиту і маркетингу УДЛУ. У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему „Фінансово – кредитний механізм підтримки розвитку підприємництва".

Підвищення кваліфікації: з 2.06.2009 р. по 25.06.2009 р. проходила стажування в державній податковій інспекції у м. Львові. За час стажування опрацювала практичні матеріали з питань складу та структури податкових надходжень, особливостей проведення масово-роз'яснювальної роботи з платниками податків, особливостей проведення контрольно-перевірочної роботи з платниками податків.

Дисципліни, які викладає: податковий менеджмент, митна справа, бюджетний менеджмент.

Наукові праці:

1.    Особливості оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності в контексті змін нормативно-правового поля / О.М. Шевчук // Науковий вісник НЛТУ. – 2012. – Вип. 22.2.

2.    Необхідність посилення зв'язків з громадськістю в органах Державної податкової служби при роботі з платниками податків / О.М. Шевчук, Н.В. Савчук – Харків: РІНАДУ. – 2012. – №2.

3.    Податковий менеджмент : Підручник / Б.П. Ярема, В.П. Маринець, Н.В. Савчук, О.М. Шевчук, О.П. Буряк, Р.С. Филипів – Львів: Магнолія, 2013. – 352 с.

4.    Актуальні проблеми аналізу та управління дебіторською заборгованістю / І.І. Пасінович, О.М. Шевчук // Економіка управління інноваціями. – електронне фахове видання Житомирського університету ім. І.Франка. – 2013. – Вип.2 (10).

5.    Оцінка фіскальної ефективності результатів зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах / Н.В. Савчук, О.М. Шевчук, І. Пасінович // Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Актуальні проблеми та управління сучасної України (16-17 травня 2014 р.). – Ужгород: Видавничий дім Гельветика, 2014.

ФИЛИПІВ РОМАН СТЕПАНОВИЧ

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри державних та місцевих фінансів

 

Наукові інтереси: роль фіскальної політики держави у стимулюванні розвитку неоліберальної економіки ринкового типу, перспективи сталого регіонального розвитку України на засадах еколого-економічної регламентації.

 

Нагороди, відзнаки: неодноразово нагороджувався Почесними грамотами і Орденами Львівської обласної громадської організації "Галичина” "За високу патріотичну свідомість, постійне сприяння і особистий внесок у відтворення Українського козацтва” (2009 р., 2010 р., 2011 р.).

Закінчив Львівську державну фінансову академію з присвоєнням кваліфікації „спеціаліст з фінансів” за спеціальністю Фінанси”. Після закінчення академії був зарахований на денне відділення аспірантури ЛДФА на кафедру податків, бюджету та казначейської справи. У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – „Гроші, фінанси і кредит” на тему: „Фінансовий механізм охорони довкілля у процесі реалізації фінансової політики держави”.

Підвищення кваліфікації: у 2013 р. підвищував кваліфікацію у фінансовому управлінні Пустомитівської районної державної адміністрації Львівської області.

Дисципліни, які викладає: бюджетна система.

Наукові праці:

1.    Фінансовий механізм охорони довкілля: теорія, методологія, практика : монографія / Буряк П.Ю., Римар М.В., Филипів Р.С., Бугіль С.Я. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2012. – 196 с.

2.    Фінансові механізми забезпечення розвитку депресивних територій: теорія і методи : монографія / Римар М.В., Попівняк О. М., Филипів Р.С. – Львів : ВД Панорама”, 2014. – 260 с.

3.    Фінанси: курс для фінансистів : Підручник / [За ред. д.е.н., проф. Буряка П.Ю., д.е.н., проф. Жихор О.Б.] – К. : Хай-Тек Прес”, 2010. – 528 с.

4.    Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / [Ярошенко Ф. О., Єфименко Т. І., Буряк П. Ю., Бугіль С.Я. та ін.] – К. : Зовнішня торгівля; УДУФМТ, 2010. – 592 с.

5.    Податковий менеджмент : Навчальний посібник / [Буряк П.Ю., Савчук Н.В., Бугіль С.Я., Ярема Б.П., Маринець В.П., Филипів Р.С., Шевчук О.М.] – ЛДФА, Львів: Видавництво ВТЗНВ, 2011. – 220 с.

6.    Филипів Р.С. Економічні альтернативи в межах фінансування бюджетного дефіциту / Р.С. Филипів // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / [за ред. І. Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – Вип. 9. – Т. 1. – С. 157-161.

7.    Филипів Р.С. Напрями імплементації міжнародних еколого-економічних стандартів в економіко-правове поле України / Р.С. Филипів // Збірник наукових праць VIІІ Міжнародного симпозіуму "Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі Україна – Туреччина”. – Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2013. – С. 548–555.

8.    Филипів Р.С. Економіко-правові параметри державного стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва в Україні / Р.С. Филипів / Науковий вісник національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.18. – С. 234-240.

9.    Филипів Р.С. Податкова політика України на сучасному етапі / Р.С. Филипів // Збірник наукових доповідей Міжвузівської студентсько-аспірантської конференції Перспективні напрямки реформування фінансової системи України”. – Львів: ЛДФА, 2006. – Частина 1. – С. 31–34.

10.             Филипів Р.С. Фінансове забезпечення альтернативної енергетики в Україні / Р.С. Филипів, Т. М. Римар // 2-й міжнародний конгрес Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування” : збірник матеріалів. – Національний університет Львівська політехніка”, Львів "ЗУКЦ”, 2012. – С. 207-208.


ТАТАРИН

НАТАЛІЯ БОГДАНІВНА

кандидат економічних наук, доцент кафедри державних та місцевих фінансів

 

Наукові інтереси: оптимізація фінансової політики держави в умовах глобалізації; удосконалення фінансового ринку у контексті інтеграції в світове співтовариство.

 

Нагороди, відзнаки: відзначена Подякою Головного фінансового управління Львівської обласної державної адміністрації за значний внесок у підготовку високопрофесійних фахівців для фінансової системи області (2007 р.), Подякою ЛДФА за сумлінну працю, якісне і добросовісне виконання службових обов’язків (2011 р.).

Закінчила Львівський державний фінансово-економічний інститут за спеціальністю „Фінанси”. Після закінчення інституту була зарахована на заочне відділення аспірантури Львівської комерційної академії кафедри економічної теорії.

У 2007 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 − гроші, фінанси і кредит на тему „Регулювання розвитку фондового ринку в Україні”.

Підвищення кваліфікації: з 12.10.2011 р. по 31.10.2011 р. підвищувала кваліфікацію в Львівському національному аграрному університеті на кафедрі менеджменту організацій. За час навчання опрацювала такі теми: „Сучасні підходи до викладання фінансових дисциплін”, „Актуальні проблеми фінансового ринку та фінансової системи України”.

Дисципліни, які викладає: фінансовий ринок.

Наукові праці:

1.         Буряк П.Ю., Смолінська С.Д., Татарин Н.Б. Фінанси: Підручник. – К.: „Хай-Тек Прес, 2010. – 392с.

2.         Фінанси: курс для фінансистів. Підучник. ∕ За ред. д.е.н., проф. Буряка П.Ю., д.е.н., проф. Жихор О.Б. − К.: „Хай-Тек Пресˮ, 2010. – 528 с., С. 366-397.

3.         Буряк Н.Б., Лукаш С.В. Проблеми збирання, транспортування та утилізації твердих побутових відходів в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. –­­­ Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.5. – С. 82-90.

4.         Буряк Н.Б., Лукаш С.В. Шляхи вдосконалення організаційних форм функціонування економічних взаємовідносин у системі регіонального молокопродуктового підкомплексу // Вісник Львівського національного аграрного університету: Економіка АПК. – Львів: Львів. націон. агроуніверситет. − 2012. – № 15. – С. 459-467.

5.         Буряк Н.Б., Лукаш С.В. Проблеми збирання, транспортування та утилізації твердих побутових відходів в Україні // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. Вип. 22.5.

6.         Буряк Н.Б., Лукаш С.В. Формування регіональної бюджетної політики на прикладі Львівської області // Ефективність державного управління: зб. наук. праць  Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип. 30 / за заг. ред чл-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – С. 399-406.

7.         Буряк Н. Особливості фінансування економіки України Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) // Фінансово-економічні проблеми сучасного світу: шляхи і перспективи їх вирішення на мікро-, макро- та мегарівнях. Тези доповідей на І Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених: 24 лютого 2012 р. / Укладачі: Контурова С.М., Болгар Т.М., Яременко В.А. Редактор Михайлюк С.О. – Кременчук, Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, 2012. –  С. 22-24.

8.         Н. Буряк, С. Лукаш Зарубіжний досвід бюджетного регулювання місцевих бюджетів // Збірник тез доповідей укладено за матеріалами Дев’ятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених „Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації, яка відбулася в Тернопільському національному економічному університеті 23-24 лютого 2012 р. – С. 30-31.

9.         Буряк Н.Б. Досвід бюджетного регулювання місцевих бюджетів // Тези доповідей ХІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів „Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 19-20 квітня 2012 р. Том ІІІ. – Київ. – КНУТД. – С. 403-404.

10.     Буряк Н.Б., Чолавин Т.М. Перспективи розвитку Фінансового ринку в Україні та посилення його ролі в стабілізації економіки // Тези доповідей ХІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів „Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 19-20 квітня 2012 р. Том ІІІ. –  Київ. – КНУТД. – С. 402-403.

11.     Буряк Н., Лукаш С. Сучасні загрози фінансовій безпеці України у сфері фондового ринку // Збірник тез доповідей укладено IV Науково-практичного семінару з міжнародною участю „Актуальні проблеми забезпечення фінансово-економічної безпеки України та Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених „Фінансово-економічна безпека держави, регіону, підприємства: погляд молодих вчених, 18-20 квітня 2013 р. Тернопільський національний економічний університет. – С. 58-60.

12.     Буряк Н.Б. Розвиток ринку фінансових послуг в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи / Фінансові механізми активізації підприємництва : VIІ Міжнар. наук.- практ. конф., 7-8 листопада 2013 р. – Львів : ЛДФА, 2013. Т. 2 : Збірник тез наукових доповідей. – 2013. – С. 114-117.

13.     Буряк Н.Б. Місце та стан розвитку фінансового ринку в економічному просторі України / Механізми регулювання соціально-економічним розвитком в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та студентів, (Чернівці, 21 березня 2014р.) / МОН України, Буков. держ. фін.-екон. ун-т; гол. ред. В.В. Прядко. – Чернівці: БДФЕУ, 2014. – С. 80-83.

14.      Буряк Н.Б. Глобалізація фінансового ринку та його вплив на функціонування фінансової системи України / Методологічні та управлінські аспекти соціально-економічної сфери − 2014 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Вінниця, 24-25 квітня 2014р.). – Вінниця: Видавництво ТОВ „Нілан ЛТД, 2014. – С. 17-19.

15.     Буряк Н.Б. Стимулювання розвитку фінансового ринку України в умовах інтеграції / Бюджетно-податкове стимулювання підприємницької діяльності в умовах інтегрованого ринку: матеріали Круглого столу кафедри державних та місцевих фінансів ЛДФА. – 15 травня 2014р. – Львів: ЛДФА, 2014. – С. 34-37.

16.     Буряк Н.Б. Новітні тенденції політики підприємств в сфері протидії рейдерству в Україні / Новітні тенденції модифікації управлінських процесів на підприємствах: зб. тез наук. доп. за матеріалами Міжнар. науково-практичної конф., м. Львів, 22 травня 2014 р. – Львів: ЛДФА, 2014. – C. 7-11.

 

КИРИЛІВ МАРІЯ

ВАСИЛІВНА

 

начальник Управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів

ГУ ДКСУ у Львівській області, кандидат економічних наук, доцент кафедри державних

та місцевих фінансів

 

Наукові інтереси: бюджетна політика та розвиток підприємництва

 

Нагороди, відзнаки:

Подяка ДКУ (2005 р.), Подяка від цифрового видавництва МЦФЕР тижневик Головбух: БЮДЖЕТ” (2014 р.).

Закінчила Тернопільський інститут народного господарства, з присвоєнням кваліфікації спеціаліста-економіст” за спеціальністюБухгалтерський облік, контроль і аналіз фінансово-гоподарської діяльності”.

З 1983 р. по 1991 р. працювала в Львівському облздороввідділі на посаді бухгалтер-ревізор, ведучий спеціаліст. З 1991 р. по 1997 р. – контролер-ревізор, головний контролер-ревізор, заступник начальника відділу  КРУ у Львівській області.

З 1997 р. по 2006 р. – спеціаліст, заступник начальника-головний бухгалтер, начальник Відділення Державного казначейства у Личаківському районі м. Львова. З 2006 р. по 2008 р. – начальник УДК у Личаківському районі м. Львова, а з 2008 р. по 2009 р. − начальник УДК у Залізничному районі м. Львова. З 2009 р. по 2011 р. – Заступник начальника Головного управління Державного Казначейства у Львівській області.

У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на тему Конкурентоспроможність підприємництва регіону та механізм її фінансового забезпечення”.

Підвищення кваліфікації:

У 2013 р. проходила стажування у Львівському регіональному інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Дисципліни, які викладає: казначейська система.

Наукові праці:

1.    Казначейська система: навч. посіб. / П.Ю. Буряк, С.Я. Бугіль, У.З. Ватаманюк-Зелінська, М.В. Кирилів , Н.В. Шевчук, Ю.О. Голинський // – Львів : РВВ НЛТУ, 2014. – 250 с.

2.  Механізми забезпечення стійкості фінансової системи регіону [Текст] : [Монографія] / П.Ю. Буряк, І.З. Сторонянська, О.Р. Західна, С.Я. Бугіль, Н.В. Савчук, О.Я. Савчук  – Львів: Ліга-Прес, 2011. – 190 с.

3.    Інструменти посилення фінансового забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів підприємництва / М.В. Кирилів // Вісник Львівської державної фінансової академії / Головний редактор Буряк П.Ю. – Львів: ЛДФА, 2014 − № 25. − С. 113-121.

 

 

ШУШКОВА

ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

 

кандидат економічних наук, доцент кафедри державних та місцевих фінансів

 

Наукові інтереси: питання економічної природи державного регулювання фінансової системи та світового досвіду, набутого у цьому напрямку; теоретико-методологічні засади бюджетного регулювання в Україні.

Закінчила Львівський національний університет ім. Івана Франка, з присвоєнням кваліфікації „магістр з фінансів, викладач економічних дисциплін за спеціальністю „Фінанси і кредит. Після закінчення університету була зарахована до аспірантури Львівської комерційної академії за спеціальністю „Економіка, організація та управління підприємствами.

У 2013 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему „Державне регулювання фінансової системи в трансформаційній економіці України.

Дисципліни, які викладає: бюджетна система.

Наукові праці:

1.      Шушкова Ю.В. Інституційна структура фінансового сектору вітчизняної економіки / Ю.В. Шушкова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2012. – Вип. 22.10. – С. 287-292.

2.      Шушкова Ю.В. Економетричний аналіз та прогнозування обсягів фінансування вітчизняної економіки України / В.І. Єлейко, Ю.В. Шушкова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2012. – Вип. 22.11. – С. 196-202.

3.      Шушкова Ю.В. Особливості побудови та розвитку фінансової системи Великобританії / Ю.В. Шушкова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2012. – Вип. 22.13. – С. 287-293.

4.      Шушкова Ю.В. Державні фінанси та їх місце у фінансовій системі України / Ю.В. Шушкова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2012. – Вип. 22.14. – С. 344–351.

5.      Yuliya Shushkova Development of national financial system and its influence on economic growth of Ukraine // Мiscellanea oeconomicae: Studia i materialu wydzial zarzadzania i administracji Uniwersytety Jana Kochanowskiego w Kielcach. –  Kielce, 2012. – Rok 16 Nr 2/2012. – Р. 287–294.

6.      Шушкова Ю.В. Уточнення сутнісних характеристик категорії „фінансова безпека підприємництваˮ / Ю.В. Шушкова, Є.І. Парфенюк // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.1. – С. 264-270.

7.      Шушкова Ю.В. Основні тенденції ринку банківського споживчого кредитування в Україні / Ю.В. Шушкова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.2. – С. 324-332.

8.      Шушкова Ю.В. Елементи стратегії посилення фінансово-економічної безпеки суб’єктів підприємництва / Ю.В. Шушкова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Хмельницький, 2014. № 2. Т. 1. – С. 144–147.

9.      Шушкова Ю.В. Напрями розвитку інфраструктури підтримки підприємництва на регіональному рівні як чинник покращення інвестиційного середовища / Ю.В. Шушкова // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. – Донецк : ДонНУ, 2014. – Т. 1 – С. 424-427.

10.  Шушкова Ю. В. Проблеми та перспективи зміцнення складової економічної фінансової безпеки суб’єктів підприємництва України / Ю.В. Шушкова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.4. – С. 320327.

11.  Шушкова Ю.В. Напрями удосконалення державної політики забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в Україні / Ю.В. Шушкова // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. – Вип. 38. – С. 268-276.

12.  Шушкова Ю.В. Державне регулювання фінансової системи України // Фінансово-економічний розвиток України під впливом інтеграційних процесів: макро- та мікрорівень: збірник тез доповідей Міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців 18 січня 2012 р. – Київ: Національний університет „Києво-Могилянська академіяˮ, 2012. – С. 71-73.

13.  Шушкова Ю.В. Напрями поліпшення державного регулювання фінансів вітчизняних підприємств // Національні фінансові системи в умовах глобалізації: тенденції та перспективи розвитку : зб. тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Львів, 1617 листопада 2012 р.). Львів : вид-во Львівської комерційної академії, 2012. – С. 256-258.

14.  Шушкова Ю.В. Проблеми ефективності державного регулювання фінансової системи України на сучасному етапі // Напрями та шляхи забезпечення стабільного економічного розвитку : світова та українська практика: збірник тез доповідей Міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців 16 січня 2013 р. – Київ: Національний університет „Києво-Могилянська академія, 2013. – С. 187-189.

15.  Шушкова Ю.В. Стан пенсійного забезпечення в Україні та напрями його удосконалення // Актуальні проблеми фінансової системи України. Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 20-ти річчю Фінансово-економічного факультету 18–19 квітня 2013 р. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – С. 291-293.

16.  Шушкова Ю.В. Напрями вдосконалення бюджетної політики як запорука стабільного економічного розвитку України // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: матеріали XVIII міжнародної науково-практичної конференції 29–30 травня 2013 р. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 175-177.

17.  Шушкова Ю.В. Особливості банківського кредитування суб’єктів підприємницької діяльності // Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва : збірник Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 14-15 листопада 2013 р. – Дніпропетровськ : „Герда, 2013. – С. 174-177.

18.  Шушкова Ю.В. Недоліки державної політики забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в Україні // Суспільні трансформації і безпека: глобальний, національний та особистісний виміри: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 червня 2014 р.) –  Львів : Львівський  інститут МАУП, 2014. – С. 179-184.

19.  Шушкова Ю.В. Проблеми формування доходів місцевих бюджетів України та шляхи їх вирішення // Глобалізаційні та євро інтеграційні процеси в розвитку національних економік : Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (25 листопада 2014 р.) – Львів, 2014. – Режим доступу: http://sophus.at.ua/publ/2014_11_25_lviv/sekcija_3_2014_11_25/69.

 

ШЕВЧУК

НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

 

асистент кафедри державних та місцевих фінансів, старший лаборант кафедри

 

Наукові інтереси: реформування бюджетної політики з метою ефективної реалізації напрямів соціально-економічного розвитку держави; оптимізація місцевих бюджетів з урахуванням реалізації принципів бюджетної децентралізації.

 

Нагороди, відзнаки: відзначена Почесними грамотами ЛДФА за сумлінну працю, якісне і добросовісне виконання службових обов’язків та з нагоди 25-річчя (2014 р.), за значний доробок у розвиток наукової роботи академії та з нагоди Днів науки (2014 р.).

 

Закінчила Львівську державну фінансову академію, з присвоєнням кваліфікації „магістр з фінансів ” за спеціальністю „Фінанси”. Після закінчення академії була зарахована на заочне відділення аспірантури ЛДФА на кафедру економічної теорії. Закінчує роботу над дисертацією на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – „гроші, фінанси і кредит” на тему „Фінансове забезпечення функціонування пенсійної системи України”.

Дисципліни, які викладає: бюджетна система, місцеві фінанси, місцеві фінанси та фіскальне адміністрування, кошторисне планування у бюджетних установах.

Наукові праці:

1.    Шевчук Н.В. Стратегічні напрями реформування фінансового забезпечення пенсійної системи України / Стратегічне управління національним економічним розвитком : монографія : в 2 т. / за заг. ред. О.В. Кендюхова. – Донецьк : ДВНЗ „ДонНТУ, 2013. – Т.2. – С. 47-55.

2.    Шевчук Н.В. Альтернативні підходи до вирішення проблем функціонування пенсійної системи України / Фінансово-кредитний механізм соціально-економічного розвитку країни [Текст] : [Монографія] / За заг. ред. д.е.н., профессора Коровіної З.П., к.е.н., доц. Храпкіної В.В.; Макіївський економ.-гуманіт. ін.-т. – Донецьк: Видавець Дмитренко Л. Р., 2013. – С. 86-94.

3.    Шевчук Н.В. Реалізація пенсійної політики в контексті забезпечення економічної безпеки держави / „Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки [Текст] : [колективна монографія у 2т.]. — Дніпропетровськ: „ФОП Дроб’язко С.І.”, 2014. – Т.1. − С. 279-286.

4.    Бюджетний механізм формування і використання фінансових ресурсів регіону [Текст] : [Монографія] / П.Ю. Буряк, С.Я. Бугіль, О.М. Піхоцька, Б.П. Ярема, Н.В. Савчук та ін. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 368 с.

5.    Буряк П.Ю. Казначейська система: Навч. посіб. / П.Ю. Буряк, У.З. Ватаманюк-Зелінська, С.Я. Бугіль, М.В. Кирилів , Н.В. Шевчук, Ю.О. Голинський // – Львів : РВВ НЛТУ, 2014. – 250 с.

6.    Західна О.Р., Шевчук Н.В. Організація системи контролю за дотриманням бюджетного законодавства України в умовах реформування // Економічний простір : Збірник наукових праць. – № 68. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2012. – С. 127-136.

7.    Гупало О.Г., Шевчук Н.В. Рух грошових потоків єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в системі казначейського обслуговування Пенсійного фонду України / Вісник Львівської державної фінансової академії / голов. ред. Буряк П.Ю. – Львів :ЛДФА, 2012. – № 23. – С. 180-188.

8.    Шевчук Н.В. Основні засади формування ефективного фінансового забезпечення пенсійної системи в Україні / Н.В. Шевчук// Економіка, фінанси, право. – „Аналітик. – 2014. – № 2. – С. 31-33.

9.    Шевчук Н.В. Трансформаційні процеси пенсійної системи України в сучасних умовах / Н.В. Шевчук// Вісник Дніпропетровського університету. Серія: „Економіка. – Випуск 8 (2). − 2014. − Том 22. − № 10/1. – С. 106-110.

10.                         Шевчук Н.В. Шляхи вдосконалення системи пенсійного забезпечення як фактору соціальної безпеки держави / Н.В. Шевчук// Економічний часопис−ХХІ. – 2014. – № 1-2(2). – С. 36-39.

11.                           Шевчук Н.В. Сучасний стан фінансового забезпечення пенсійної системи України в умовах реформування / Н.В. Шевчук// Вісник Одеського національного університету. Серія: „Економікаˮ. Випуск 2/5. − 2014. − Том 19. – С. 233-237.

12.                         Гупало О.Г., Шевчук Н.В. Зарубіжний досвід фінансового забезпечення функціонування пенсійних систем / Збірка наукових праць „Актуальні наукові дослідження. – К: НАІРІ, 2011. – С. 59-63.

13.                         Shevchuk N.V. PROSPECTS OF PENSION REFORM IN UKRAINE / materials of the V International research and practice conference "Achievements of high schools and modern science”, 15-17 October 2012. // Scientific journal "Aspect”. – Donetsk : "Tsyfrovaya tipografia” Ltd, 2012/ − P. 25-33

14.                         Гупало О.Г., Шевчук Н.В. Особливості впровадження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування // Кримський економічний вісник. – 2012. − № 1 (01) грудень 2012. – Ч. 1. – С. 133-138.

15.             Шевчук Н.В. Вплив фінансової забезпеченості бюджету пенсійного фонду України на боргову політику держави / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Економіко-соціальні аспекти реформування та розвитку України, м. Київ, 30.09. – 01.10. 2011 року. – К: Київський економічний науковий центр, у 2-х частинах, 2011. Ч.1. – С. 25-29.

16.             Шевчук Н.В. Стратегічні орієнтири оптимізації боргової політики України / Методологія, методи та інструментарій фінансово-економічного та організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 24-25 листопада 2011 р. / Міністерство фінансів України, Буковинська державна фінансова академія. – Чернівці : БДФА, 2011. – С. 249-253.

17.                         Бугіль С.Я. Інноваційні вектори реалізації пенсійної реформи в Україні / С.Я. Бугіль, Н.В. Шевчук // Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації : матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (м. Київ, 27 – 29 жовтня 2012 р.) / Всеукраїнське громадське об’єднання „Нова освітаˮ – Київ : 2012. – С. 22-24.

18.             Шевчук Н.В. Необхідність проведення пенсійної реформи та її соціальний ефект в Україні / Шевченківська весна: Економіка, матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (19-23 березня 2012 р.) / за заг.ред.проф.В.Д.Базилевича: у 2-х тт. – К., Освіта України, 2012. – Вип. Х, Том 1. – Київ, 2012. – С. 233-235.

19.             Шевчук Н.В. Регіональні особливості реалізації пенсійної реформи в Україні : Збірник тез наукових доповідей за матеріалами ХІI Міжнародної студентсько-аспірантської конференції „Перспективи розвитку фінансових систем європейських країн в сучасних умовах, 23 листопада 2012 р.: у 2 ч. – Львів : ЛДФА, 2012. – Ч.1. – 2012. – С. 160-162

20.             Шевчук Н.В. Перспективи фінансового забезпечення функціонування пенсійної системи України в сучасних умовах / Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем : матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IS YESS 2013). – Ч.1. – Чернівці : ЧНУ, 2013. – С. 241-243

21.             Шевчук Н.В. Активізація підприємництва як один із факторів покращення фінансового забезпечення пенсійної системи в Україні / Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації : матеріали V міжнародної науково-практичної конференції / Наук. ред. В.Ф. Мартинюк. – Тернопіль, 25 квітня 2013 р. – Тернопіль : Вектор, 2013. – С. 131-133.

22.             Шевчук Н.В. Роль єдиного соціального внеску у розвитку підприємництва України / Н.В. Шевчук // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Фінансові механізми активізації підприємництва в Україні”, 7-8 листопада 2013.– Львів: ЛДФА, 2013. – Т. 2. – С. 77-79

23.             Шевчук Н.В. Пріоритети реалізації пенсійної політики в контексті забезпечення економічної безпеки України // Економічна та фінансова безпека держави та регіонів: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Міжнар. студент.-аспірант. конф., м. Львів, 12-13 грудня 2013 р. – Львів: ЛДФА, 2013. – С. 117-119.

24.             Шевчук Н.В. Особливості фінансового забезпечення бюджету пенсійного фонду України / збірка тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни / ред. кол. Веретенников В.І. та ін. – Макіївка : МЕГІ. – 2013. – С.40-41.

25.             Шевчук Н.В. Проблеми та перспективи реформування пенсійної системи України / Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності : матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IS YESS 2014), 24-26 квітня 2014.– Ч.1. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – С. 193-195.

 

ГУРАЛЬ

АНДРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ

 

асистент кафедри державних та місцевих фінансів

 

Наукові інтереси: Реалізація бюджетної політики в Україні на місцевому рівні; підвищення фінансової стійкості бюджетів місцевого самоврядування.

Закінчив із відзнакою Львівську державну фінансову академію з присвоєнням кваліфікації „магістр з фінансів” за спеціальністю „Фінанси”. Після закінчення ВНЗ вступив до денного відділення аспірантури ЛДФА.

Дисципліни, які викладає: бюджетна система, податкова система.

Наукові праці:

1.    Гураль А.К. Модернізація державної служби та державного управління в контексті адміністративної реформи // матеріали доповідей круглого столу „Підготовка спеціалістів зі спеціальності „Державна служба” в контексті адміністративної реформи. – 26 травня 2011р. – Львів : ЛДФА, 2011.

2.    Гураль А.К. доповідь на тему: „Tax policy implementation in Ukraine / Міжнародна конференція для молодих науковців – 2012 у Шауляйському університеті, (10-11 травня 2012 р.), Литва, м. Шауляй.

3.    Гураль А.К. Напрями вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні / Бюджетно—податкове стимулювання підприємницької діяльності в умовах інтегрованого ринку : матеріали Круглого столу за участю студентів наукового гуртка „Скарбникˮ кафедри державних та місцевих фінансів ЛДФА. – 15 травня 2014р. – Львів : ЛДФА, 2014. – С. 43-45.

4.    Гураль А.К. доповідь на тему: Polityka finansowa panstwa w warunkach niestabilnosci / Міжнародна наукова конференція у Вищій школі техніко-економічній, (27 червня 2014р.), м. Ярослав, Польща.

 

ОСТАФІЙ

МАР'ЯНА МИРОСЛАВІВНА

 

старший лаборант кафедри державних та місцевих фінансів

 

Наукові інтереси:

державна політика у сфері розвитку підприємництва, формування сприятливого бізнес-середовища для студентів, особливості адаптації гендерної політики в Україні, модель побудови заможної громади в умовах виходу з кризи

 

Нагороди, відзнаки: нагороджена почесною грамотою ЛДФА за значний доробок у розвиток наукової роботи академії та з нагоди Днів науки (2014 р.).

 

Закінчила з відзнакою Львівський коледж легкої промисловості КНУТД за спеціальністю Комерційна діяльність, захистила роботу на тему: Планування та організація комерційної діяльності виробничого підприємства за матеріалами Відкритого Акціонерного Товариства Маяк” ”.

У 2010 закінчила Львівську державну фінансову академію, з присвоєнням кваліфікації магістр з фінансів за спеціальністю „Фінансиˮ. Виконала випускну роботу на тему Особливості фінансового забезпечення вищої освіти в Україні.

Після закінчення академії була зарахована на денне відділення аспірантури ЛДФА на кафедру держаних фінансів. Завершує роботу над дисертаційним дослідженням на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему Фінансовий механізм державної підтримки розвитку підприємництва України в нових економічних умовах. Працює лаборантом кафедри державних та місцевих фінансів ЛДФА.

Підвищення кваліфікації: з 28.03.2014 р. по 30.04.2014 р. проходила педагогічну практику у ЛДФА та провела відкриту лекцію на тему Валютний ринок, з навчальної дисципліни Фінансовий ринок.

Взяла участь у конференціях:

в рамках проекту ОБСЄ на тему: Гендерна політика в контексті Європейської інтеграції та міжнародних зобов'язань України. Працювала над темами Протидія торгівлі людьми в сучасних умовах, Гендерно-орієнтоване бюджетування, як інструмент забезпечення рівності, (10-12 грудня 2014 р., м. Київ);

Національна конференція в рамках проекту USAID Впевнений бізнес – заможна громада, на тему Політика підтримки розвитку підприємництва: виклики, європейський досвід, перспективи. Робота над темою Вдосконалення податкової системи в інтересах МСП, (29-30 січня 2015 року, м. Київ);

Міжнародна гендерна стратегічна платформа, на тему: Перспективи і планування. Брала участь у розробці пропозицій, щодо впровадження гендерного компоненту в освіту (1 грудня 2013 року).

Участь у лекціях українських та іноземних видатних економістів і науковців:

представника МВФ в Україні Жерома Ваше у Львівській міській раді , на тему: Економічна ситуація в Україні (13.06. 2014 р.);

Станіслава Гомулки на тему : Економічні реформи як ключ до успіху: досвід Польщі, уроки для України (19.10.2014 р.);

Ярослава Грицака на тему: Покоління та їх роль в історії: приклад сучасної України (20.10. 2014 р);

Богдана Гаврилишина на тему: Молодь змінить Україну, (24.10.2014 р.).

Наукові праці:

1.    Бюджетний механізм формування і використання фінансових ресурсів регіону [Текст] : [Монографія] / П.Ю. Буряк, С.Я. Бугіль, О.М. Піхоцька, Б.П. Ярема, Н.В. Савчук та ін. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 368 с.

2.    Фінансова безпека суб’єктів підприємництва в контексті економічної безпеки: [колективна Е45 монографія у 2т.] / Б.П.Ярема, М.М. Остафій – Дніпропетровськ, 2014. – Т.2. – C. 292 – 299.

3.    Державна підтримка підприємництва – ефективний механізм впливу на економічні процеси в суспільстві / М.М. Остафій // Аналітичний журнал Економіка.Фінанси.Право. – 2014. − № 6. – С. 7-9.

4.    Податкове стимулювання підприємницького середовища в Україні через призму економічних факторів / М.М Остафій. // Збірник наукових праць Економічний аналіз Тернопільський національний економічний університет; редкол., В.А.Дерій (голов.ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету Економічна думка, 2014. – Том 16. − №1. – С. 219–223.

5.    Державна підтримка підприємництва в контексті оцінки джерел фінансування / Б.П.Ярема, М.М. Остафій // Вісник Одеського національного університету. – Одеса, 2014. – Т.19.Випуск 2. – С. 237–240.

6.    Економічні парадигми розвитку підприємницького потенціалу регіону/ Б.П. Ярема, М.М Остафій. // Вісник Херсонського державного університету. – Херсон, 2014. – Випуск 8. – С. 165.

7.    Government regulation of business − an effective mechanism of influence on economic processes in society / М.М. Остафій // Кримський економічний вісник. – Крим, 2012. – Частина II. – С. 377.

8.    Фінансові індикатори підприємництва – нові можливості для фінансового розвитку держави / М.М. Остафій // XIV Міжнародна студентсько-аспірантська інтернет-конференція "Розвиток фінансових систем європейських країн у сучасних умовах” (28 листопада 2014 р.) – Львів: ЛДФА, 2014.

9.    Проблеми та тенденції розвитку малого бізнесу в Україні / Я.Р. Ярема, М.М. Остафій // Збірник тез VI міжнародної науково – практичної конференції Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні, (Київ, 11-12 травня 2011 рік) – К.: Київ, 2011. – С. 236-239.

10.             Синергетичний підхід до дослідження фінансової системи регіону / О.Р. Західна, М.М. Остафій // матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Методологія, методи та інструментарій фінансово-економічного та організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю (24-25 листопада 2011 р.) – Чернівці, 2011.

11.             Новації справляння збору за спеціальне використання води згідно Податкового кодексу України / Я.Р.Ярема, М.М.Остафій // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції „Гармонізація оподаткування в умовах глобалізацій них та інтеграційних процесів” (17 березня 2011 р.) – Ірпінь, 2011. – Ч II. – С. 200.

12.             Мале підприємництво – важіль стабільного розвитку економіки / М.М. Остафій // Збірник тез наукових доповідей : [у 2 т. ] VI міжнародної науково – практичної конференції Фінансово-податкові механізми активізації підприємництва (10-11 листопада 2011 р. ) – Львів : ЛДФА, 2011. – Т. 1.  – С. 133-136

13.             Роль підприємництва в сучасних умовах розвитку економіки / М.М. Остафій // Матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації – (м.Харків, 30-31 січня 2012 р.) / Всеукраїнське громадське об'єднання Нова Освіта – Харків, 2012. – Том I. – С. 81–83.

14.              Окремі аспекти державної підтримки стимулювання розвитку інноваційної діяльності в Україні / Б.П.Ярема, М.М. Остафій // Матеріали XII Міжнародна науково – практична конференція молодих науковців Сучасні моделі, концепції і стратегії інноваційного розвитку країн світу та України (23 березня 2012 р.) – К.: УДУФМТ, 2012. – С. 189.

15.             Остафій М.М. доповідь на тему: «Public Policy of Support Enterprise in a New Economic Conditions» / Міжнародна конференція для молодих науковців – 2012 у Шауляйському університеті, (10-11 травня 2012 р.), Литва, м. Шауляй.

16.             Сучасний стан фінансування програм розвитку підприємництва в Україні / М.М. Остафій // Матеріали XIIІ міжнародної студентсько-аспірантської конференції Перспективи розвитку фінансових систем європейських країн в сучасних умовах , (23 листопада 2012 р.) – Львів: ЛДФА, 2012. Ч.1. – 2012. – 121 – 124 с.

17.             Проблемні аспекти функціонування підприємницьких структур / М.М. Остафій // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації, (25 квітня 2013 р.) – Тернопіль: Вектор, 2013. – 181-183 с.

18.             Financial and ekonomic problems development of the enterprise: modern state and prospects // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи, (7-8 грудня 2012 р.) – Київ: ГО Київський економічний науковий центр, 2012. – Ч.1. – С. 72-73.

19. Фінансова нестабільність суб’єктів підприємництва як загроза економічній безпеці / М.М. Остафій // Матеріали I Міжнародна студентсько-аспірантської конференції Економічна та фінансова безпека держави та регіонів ( м. Львів, 12-13 грудня 2013 р.) – Львів: ЛДФА, 2013. – С. 27-29.

20. Податкове стимулювання підприємницької діяльності в умовах інтегрованого ринку / М.М. Остафій // Матеріали круглого столу Бюджетно-податкове стимулювання підприємницької діяльності в умовах інтегрованого ринку, (м. Львів 15 травня 2014 р.) – Львів: ЛДФА, 2014. – С. 60-63.

Источник: http://www.ldfa.lviv.ua/ua/521/profesorsko-vyklada...

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Антибиотики при личении поджелудочной железы
Введите код:
Популярные новости
Диагностика дисплазии желудка
Как уберечь себя от гепатита?

Как известно, практически каждый менструальный цикл будет сопровождаться овуляцией, и часто в это время у многих женщин появляются боли в животе. Такие особенности женского организма. В данной.

Печеньуи еа сковороде